Lidmaatschap

Aan- en afmelden, overschrijvingen, contributie

Contributieregeling

Contributie met ingang van 1 juli 2015

  • Senioren (veld)             € 48,95 per kwartaal
  • Senioren 30+ en 35+   € 23,95 per kwartaal
  • Futsal                             € 39,95 per kwartaal
  • Junioren (veld)              € 38,95 per kwartaal
  • Pupillen (veld)               € 34,95 per kwartaal
  • Inschrijfgeld                   € 10,00 per aanmelding
  • Donateurs                     € 25,00 per jaar

De contributie en de jaarlijkse bijdrage per seizoen zijn gebaseerd op een jaarlijkse algemene kostenstijging van gemiddeld 5% per jaar De contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage dienen ieder jaar te worden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast kan de Algemene Ledenvergadering op advies van het bestuur, jaarlijks besluitende contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage aan te passen of gelijk te houden al naar gelang de situatie.

Meerdere leden uit één gezin genieten een kortingspercentage en wel als volgt: tweede kind 25% en derde kind 50%.Deze regeling geldt tot het moment dat men bij de senioren gaat spelen.

Het contributiesysteem kent geen mogelijkheid deze korting automatisch te berekenen. Leden die in aanmerking denken te komen voor deze korting, kunnen dit bij de ledenadministratie kenbaar maken. In overleg met het bestuur kan deze korting dan worden toegepast.

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Een begeleider/trainer is vrijgesteld van contributie in de spelsoort waarin deze als begeleider/trainer actief is.

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot 1 juli a.s. en daarna automatisch telkens voor 1 jaar verlengd, zolang niet tenminste 30 dagen vóór 1 juli het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie van SC Rijnland. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. De contributie en andere uit het lidmaatschap voortvloeiende verschuldigde beddragen worden automatisch door de penningmeester geïncasseerd.

Betaling van de contributiegelden:

De contributie wordt vooraf per kwartaal geïncasseerd van uw bankrekening. Hiervoor dient u ons wel te machtigen.Leden die wensen de contributie niet via een automatische incasso te betalen zijn verplicht de contributie voor een vol jaar vooruit te betalen. Bij 2 of meer maanden contributieachterstand volgt een schorsing en deze duurt tot de contributie is voldaan.

Bent u in het bezit van een GelrePas 2017 of 2018, dan kan SC Rijnland de contributie declareren bij GelrePas.

Om de contributie via GelrePas te betalen, moet u een kopie (duidelijk leesbaar) van de GelrePas 2017 of 2018 opsturen naar de ledenadministratie van SC Rijnland, dit kan per mail of per post.